27 datasets found

Licenses: Creative Commons Attribution Organizations: Open State Foundation

Filter Results
 • Matglas

  Data die is verzameld voor het onderzoeksrapport Matglas, naar de beantwoordingstermijnen van Wob-/Woo-verzoeken in 2022. In het onderzoek zijn alle afgehandelde verzoeken...
 • Pulse - scan van HTTPS in de publieke sector

  Op https://pulse.openstate.eu/ scant Open State Foundation domeinen in de publieke sector op het gebruik van HTTPS. Er zijn resultaten van overheids- en zorgdomeinen te vinden....
 • dutcharmsexports

  Rapportages dual-use en militaire goederen In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen....
 • CorpoData Modellen en Toelichtingen

  CorpoData is een samenwerkingsverband waar verschillende overheidsinstanties bij betrokken zijn. Woningcorporaties leveren data aan over hun financiën en de woningen die zij in...
 • MAK Data (MonitorAOJ data)

  Dit is een ZIP-bestand met data vanuit de monitoraoj.nl (Monitor Aansluiting Onderwijs en Jeugdhulp. De zip bevat ook Excel bestanden over cijfers over kindermishandeling en...
 • Fijnstofconcentraties 2014

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijnstof voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het NSL. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een...
 • Actuele fijnstofconcentratie

  Real-time kaarten van fijnstofconcentraties (PM 2.5, PM10 en NO2) in heel Nederland. Onderstaande kaarten worden via de Web Map Service API van het RIVM geleverd. Op...
 • Natura 2000

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. In Nederland gaat het om 163...
 • Geluidsbelasting 2008 - 2011

  Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg-/rail-/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een...
 • Energieopwekking door zonnepanelen

  In deze dataset staan de gerealiseerde kW per postcode 4 gebied door inzet van zonnepanelen.
 • Basisregistratie Gewaspercelen

  Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen...
 • Nationale Parken 2014

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr....
 • Bescherming tegen overstroming

  Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen...
 • Atlas Leefomgeving data overzicht

  Deze tabel geeft een overzicht weer van de Atlas Leefomgeving kaarten met links naar GeoJSONs in lat/lng (indien aanwezig).
 • WarmteAtlas

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. http://www.rvo.nl/warmteatlas-nederland-new
 • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server....
 • Netwerk van overheden (experimenteel)

  Gebaseerd op de Almanak, uitgebreid door Marcus Schaefers. Zie: https://accountabilityhack.nl/2017/06/07/een-centraal-register-van-overheden/ Naar aanleiding van Accountability...
 • GIP databank

  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee...
 • Selectie data Hack de Valse Start

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Valse Start...
 • Selectie data Hack de toekomst

  Er bestaat op onderwijs gebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack de Toekomst...