Datasets

 • dutcharmsexports

  Rapportages dual-use en militaire goederen In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen....
 • Emissies naar lucht en water vanuit de industrie

  Deze dataset bevat de emissies en afvalstromen vanuit de belangrijkste industriële faciliteiten in Nederland. Deze worden met het elektronisch Milieujaarverslag verzameld in het...
 • Provincie Zuid-Holland data overzicht

  Een selectie van prov. Zuid-Holland datasets die interessant zijn voor Hacking for Sustainability Challenge. Je vindt er datasets over energie, geluid, ruimte, agrarisch en...
 • Fijnstofconcentraties 2014

  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijnstof voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het NSL. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een...
 • Actuele fijnstofconcentratie

  Real-time kaarten van fijnstofconcentraties (PM 2.5, PM10 en NO2) in heel Nederland. Onderstaande kaarten worden via de Web Map Service API van het RIVM geleverd. Op...
 • Natura 2000

  Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. In Nederland gaat het om 163...
 • Geluidsbelasting 2008 - 2011

  Gridbestand met de (berekende) cumulatieve geluidsbelasting van het weg-/rail-/vliegverkeer gedurende het gehele etmaal in de geluidsmaat Lden (uitgedrukt in dB(A)) in een...
 • Energieopwekking door zonnepanelen

  In deze dataset staan de gerealiseerde kW per postcode 4 gebied door inzet van zonnepanelen.
 • Basisregistratie Gewaspercelen

  Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen...
 • Nationale Parken 2014

  In dit bestand zijn de grenzen opgenomen van de 20 Nationale Parken, zoals die op diverse momenten zijn gepubliceerd in de Staatscourant (laatste wijziging: 7 oktober 2013, nr....
 • Bescherming tegen overstroming

  Duinen en kwelders zijn natuurlijke systemen die direct of indirect bijdragen aan de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het Rijk wil dat alle primaire waterkeringen...
 • Atlas Leefomgeving data overzicht

  Deze tabel geeft een overzicht weer van de Atlas Leefomgeving kaarten met links naar GeoJSONs in lat/lng (indien aanwezig).
 • WarmteAtlas

  De WarmteAtlas Nederland is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven. http://www.rvo.nl/warmteatlas-nederland-new
 • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  De uurlijkse data van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Na elk afgerond hele uur worden de gegevens van dat laatste uur toegevoegd aan de dataset op de SOS server....
 • Atlas Natuurlijk Kapitaal data overzicht

  Deze tabel geeft een overzicht weer van de Atlas Natuurlijk Kapitaal kaarten met links naar GeoJSONs in lat/lng (indien aanwezig).
 • Nationale Landschappen

  Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke,...
 • Verzilting oppervlaktewater

  Informatie over de beschikbaarheid van zoet oppervlaktewater. Heb je verberteringen, laat het ons weten op github (link).
 • Bestand Veehouderbedrijven

  Het bestand bevat de actuele agrarische vergunninggegevens of meldingen van veehouderijbedrijven zoals bekend in de provinciale Bestand Veehouderijbedrijven (BVB). In het...